پاسخ:نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه/ نظریه شماره ۸۷۵۲/۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲/ مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت تاکنون از طرف شورای محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقیست و چون مقررات قانون تجارت در این خصوص جنبه آمرانه دارد پیروی از آن الزامی است
پاسخ:نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه/نظریه شماره ۲۳۴۵/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲/ با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می‏تواند کلیه خسارات و هزینه ‏های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.
پاسخ:نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه - شماره 6630/7 مورخ10/12/1366 بانک‏ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می‏باشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد
پاسخ:نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه) 3923/7 مورخ 25/7/1375( اگر میزان سرمایه‏گذاری در قرارداد تنظیم کننده قید نشده باشد اصل بر تنصیف موجودی بانک بین سرمایه گذاران است و بعد از فوت هر یک از این دو نفر، دیگری حق برداشت تمامی موجودی را نخواهد داشت و در صورت برداشت زائد از نصف، باید آن را مسترد نماید