تاریخ انتشار:

انحصار وراثت:مفهوم و معنا


پس از درگذشت انسان،وراث او برای اینکه بتوانند به رتق و فتق امور متوفی بپردازند و در این میان دیون و مطالبات احتمالی وی را محاسبه کرده و از ماترک باقی مانده از متوفی بهره مند شوند،باید ابتداً به انحصار وراثت بپردازند .مفهوم انحصار وراثت این است که بازماندگان فرد متوفی با ارائه اسناد و مدارک مربوط به تشخیص هویت خود از قبیل شناسنامه و یا کارت ملی و ... و نیز با ارائه مدارک هویتی متوفی به دادگاه، از مقام قضایی می خواهند تا به صورت عمومی اعلام نماید که هر کس ادعای خویشاوندی با فرد متوفی را دارد با ارائه مدارک ،خویشاوندی خود را ثابت کند در غیر اینصورت تنها افرادی بعنوان خویشاوند فرد متوفی شناخته می شوند که پیشتر مدارک خود را تسلیم دادگاه نموده اند.در حقیقت فرایند انحصار وراثت به زبان عامه را می توان در قالب این جمله بیان کرد«اول برادریت را ثابت کن بعد ادعای ارث کن».برای اخذ گواهی انحصار وراثت وراث باید درخواستی کتبی که شامل مدارک ذیل است به دادگاه ارائه نمایند:
مدارك لازم برای تقا ضای انحصار وراثت 
 شنا سنامه و گواهی فوت متوفی 
 • پس از فوت متوفی مراتب توسطاداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .
  اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .
  وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا دریافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .
 • متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .
 • پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه نماید .
 • دادخواست را به كدام دادگاه ارایه نماییم ؟
  مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امورمدنی دعاوی راجع بهتركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی  در صلاحیت دادگاهی است كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است .با اینحال از آنجایی که قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/1394 در بند (ت)ماده 9 تصریح کرده است،"صدور گواهی حصروراثت،تحریر ترکه و مهر موم آن و رفع آن "از وظایف این شورا است،بعد از تصویب این قانون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد.بر این اساس مرجع ارائه گواهی شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی است.
 • اشخاص صلاحیت دار برای ارایهدادخواست انحصار وراثت :وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند ازشورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یك نفر از افراد مذ كور برای امضاء وارایه دادخواست كافی است .
 • تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :
  شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه ی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می نماید . در صورتیكه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید شورا جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می نماید كه قابل تجدید نظر خواهد بود .

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت