تاریخ انتشار:

اولویت تقنینی قانونگذار؛اصل ثبات قراردادها


اصل ثبات قرار داد را می توان یک نظریه حقوقی تفسیری و انتقادی در حقوق قرار داد ها توصیف کرد که به موجب آن قواعد،احکام و اصول حقوق قرار داد به نحوی تنظیم شده است که در راستای برقراری دوام،ثبات و پایداری قرار داد در مراحل گوناگون آن مورد استفاده قرار گیرد.با خوانشی اجتماعی که از اصل ثبات قرار داد می توان ارائه داد می توان ادعا کرد ثبات قرار داد و تلاش برای استحکام جایگاه آن در نظم حقوقی در جهت برقراری نظم و امنیت اقتصادی به واسطه قابلیت پیش بینی در رفتار قرار دادی افراد جامعه می باشد.پایداری و استحکام روابط حقوقی که روابط قراردادی بخش قابل توجهی از آن را تشکیل می دهد زمینه ساز ثبات اجتماعی است.این ثبات اجتماعی زمانی حاصل می گرددکه رفتار مردم یک جامعه قابل پیش بینی باشد.این قابلیت پیش بینی  اعتماد عمومی ایجاد می کند و این اعتماد عمومی به روابط حقوق خصوصی قرار دادی در سطح کلان موجب انسجام اجتماعی می گردد.
در بحث مربوط به حقوق قرار دادها برخی از معاملات وجود دارند که چنانچه از ثبات لازم برخوردار نباشند می تواند ثبات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در معرض تهدید قرار دهند.در این قرار داد ها و معاملات با اینکه بر مبنای اصل حاکمیت اراده منعقد شده اند و آزادی در انعقاد آنها در درجه اول قرار دارد ولی با یک غور حقوقی می توان این استنباط را از ماهیت این دسته از قراردادها داشت که هدف قانونگذار تاکید و تحکیم«ثبات قرار» داد بوده است.
برای اینکه این موضوع را بتوان در قالب یک مصداق عینی در حقوق قرار داد ها به تصویر کشید می توان از معاملات فضولی نام برد.در معاملات فضولی با اینکه اصیل تا قبل از تنفیذ قرار داد منعقده،هر زمان که اراده کند می تواند معامله را فسخ نماید و تداوم آن را ساقط کند و قرار داد منعقده در حقیقت از اساس به دلیل اینکه موضوع معامله مال متعلق بغیر بوده است باطل است ولی قانونگذار در مرتبه اول حکم به بطلان قرار داد نداده بلکه حکم به غیر نافذ بودن قرار داد می دهد چرا که در هر حال اصل ثبات و استمرار قرار داد به دلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی که در پی دارد نسبت به توقف و تعطیل قرارداد اولویت قائل شده است.قرار دادهای دیگری همچون قراردادهای اکراهی،قرار داد صغیر ممیز و سفیه و نیز مسائل دیگری همچون اشتباه در قرار داد از دیگر مواردی هستند که قانونگذار توجه ویژه ای به ثبات قرار دادها داشته است.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت