تاریخ انتشار:

دو سال آینده دوران غرق شدن بانکهاست


یک پژوهشگر ریسک گفت: در دولت یازدهم ریسک در بانکها متمرکز شد. ریسک باید در کشور و بین بخش های مختلف پخش می شد، تمرکز ریسک در بانکها از ظرفیت بانکها عبور کرده است و دیر یا زود باید ریسک یا زیان از بانکها به سپرده گذار منتقل شود.

محمد حسین ادیب بر این باور است که دولت باید مراقبت کند که ریسک یا مخاطرات آتی در یک بخش متمرکز نشود اما دولت از این منظر از اقتصاد مراقبت نکرد و در دولت روحانی ریسک در بانکها متمرکز شد. ریسک باید در کشور و بین بخش های مختلف  پخش می شد، تمرکز ریسک در بانکها از ظرفیت بانکها عبور کرده است و دیر یا زود باید ریسک یا زیان از بانکها به سپرده گذار منتقل شود .

وی به تجربه جهان در بحث آثار منفی تمرکز ریسک در بانکها در سالهای مختلف از جمله سکته مالی ۲۰۰۸ و… در آمریکا اشاره می کند و نسبت به این خطر در ایران هشدار می دهد. او همچنین با تحلیل وضعیت بین المللی معتقد است که سقوط اقتصاد چین محتمل ترین گزینه است . او همچنین هشدار می دهد که سپرده های ایران در چین که در موسسات مالی سایه چینی متمرکز است در معرض آسیب است. وی پیش بینی می کند که طی ۱۸ ماه آینده بازی سود سپرده با رسیدن نقدینگی به ۱۵۰۰  هزار هزار میلیارد تومان به پایان می رسد.

ادیب همچنین به رئیس جمهور دولت دوازدهم هشدار می دهد که دو سال آینده دوران غرق شدن بانکهاست. او معتقد است دو سال اول ریاست جمهور بعد تبدیل به دورانی می شود که ریسک از بانکها به سپرده گذار منتقل میشود و این انتقال ریسک همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد، همه چیز در ایران در دو سال اول ریاست جمهوری بعد تحت الشعاع انتقال ریسک از بانکها به  سپرده گذار قرار می گیرد . تمرکز سیاسی نیز حول این نکته خواهد بود سیاست در ایران حول این نکته دو قطبی می شود .

منبع خبر:خبرگزاری تسنیم

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت