تاریخ انتشار:

شایعترین انواع ادغام در شرکت های تجارتی


یکی از طرق توسعه فعالیت های تجاری ادغام شرکت های تجاری است.گاهاً مشاهده می شود که برخی از شرکت ها به دلیل تنگناهای اقتصادی توان استمرار فعالیت های خود را ندارند و یا اینکه به دلیل عدم سود اوری شرکت و یا پیشنهاد سایر شرکت ها مبنی بر تحلیل ساختار های این شرکت در شرکت بزرگتر ادغام صورت می گیرد.با اینکه ادغام شرکت های تجاری اغلب راه توسعه فعالیت های تجاری را فراهم می کند ولی در معاملات تجاری بین المللی یکی از شایعترین راههای تقلب در خصوص معاملات بازرگانی ادغام شرکت تجاری است.با توجه به تمییز مختصری از فرایند های مشابه با ادغام،ادغام شرکت های تجارتی به انواع مختلف تقسیم میشوند.از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت های تجارتی بر دو نوع می باشد:ادغام ساده و ادغام ترکیبی.
در ادغام ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد،شرکت تجاری کوچکتر وانفعالی تر را در خود جذب می کند.شرکت تجاری بازمانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش میدهد.شرکت تجاری ادغام شده،جزئی از شرکت تجاری بازمانده میشود و وجود و ماهیت خود را از دست میدهد.در ادغام ساده انتقال دارایی ها وبدهی های یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود وشررکت های ادغام شونده منحل می شوند.لیکن شرکت تجاری موجود نام وهویت خود را حفظ می کند و دارایی وبدهی های آن به میزان جمع ودارایی وبدهی شرکت های ادغام شونده اضافه می شود.
 ادغام ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری ،یک شرکت تجاری جدید ایجاد میکنند که در ان شرکت  جدید ترکیب شوند وشخصیت حقوقی شرکت های تجاری موجود از بین رفته ومنحل گردد.
لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی ها وبدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می پذیرد.به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل ومیزان دارایی وبدهی هایشرکت جدید معادل دارایی وبدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود.در بند(ز)ایین نامه ماده111 اصلاحی قانون مالیات مستقیم،ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی ها وبدهی های یک شرکت به شرکت جدید،به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده ومیزان دارایی وبدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها وبدهی های شرکت ادغام شوند می باشد،در نظر گرفته است.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت