تاریخ انتشار:

منع رقابت تجاری مدیر/مدیران با شرکت


به موجب قسمت اول ماده 133 لایحه قانونی 1347 مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظبر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.منظور قانونگذار از وضع این قاعده،بیتردید حفظ سلامت اداری شرکت بوده است.چون مدیران از اطلاعات موجود در شرکت آگاهی دارند و ممکن است در معاملات شخصی خود با اشخاص ثالث از این اطلاعات استفاده کنند و وضع شرکت را به مخاطره اندازند.این قاعده در هیچ یک از شرکت های دیگر وجود ندارد.ولی در مورد بعضی از شرکت های دیگر شرکای شرکت از رقابت با خود شرکت ممنوع شده اند که امری متفاوت است.
با توجه به اطلاق ماده 133،ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز می شود.همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره مطابق قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347 مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره است،قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می گردد.
باید توجه داشت که ضمانت اجرای نع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران،بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست. در واقع نه قانونگذار در ماده 133 لایحه قانونی 1347 چنین بطلانی را پیش بینی کرده است و نه از اصول کلی حقوق می توان چنین نتیجه ای گرفت.ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف مسئول جبران ضرر های وارده بر شرکت به سبب اینگونه معاملات خواهد بود.منظور از ضرر نیز اعم است از ورود خسارت یا تفوقت منفعت .به توجه به اینکه ماده 133 جنبه آمره دارد،هیچ یک از نهاد های شرکت نمی توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی تواند خلاف آن را پیش بینی کند.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت