تاریخ انتشار:

کیفیت تقسیم ماترک به روش افراز


افراز در لغت به معنی جدا کردن دو چیز از همدیگر به صورت برابر و مساوی است ودر اصطلاح ثبتی جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا به کار رفته است.بر خلاف تصور عامه که تقسیم به شیوه افراز را منحصر به اموال غیر منقول مورث می دانند،باید گفت که از روش افراز برای تقسیم اموال منقول نیز می توان استفاده کرد. نکته ای که در این خصوص باید توجه داشت این است که در تقسیم به شیوه افراز باید بتوان از هر نوع اموال بجا مانده برای هر یک از ورثه سهمی معین و مشخص تعیین کردو چنانچه نتوان به صورت مشخص برای هر یک از ورثه سهمی را که میزان و مقدار آن مشخص باشد، تعیین کرد باید به سراغ دیگر روش های تقسیم ماترک رفت.برای ایضاح بیشتر در مورد تقسیم به روش افراز تصور کنید "قطعه زمینی به مساحت 1000 مترمربع به ورثه ای که 2 پسر و یک دختر هستند به ارث رسیده است".
مطابق ماده911 قانون مدنی سهم هر پسر 2 برابر سهم دختر خواهد بود. چنانچه بخواهیم در مورد قطعه زمین مذکور به صورت سهم تقسیم بندی داشته باشیم باید 1000 متر مربع را تقسیم به 5 سهم مساوی نماییم.
(1000مترمربع) ¸ (5سهم) =200
200+200=400 سهم پسر اول(دو سهم)
200+200=400 سهم پسر دوم(دو سهم)
200=سهم دختر(یک سهم)

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت