تاریخ انتشار:

8 مارس روز جهانی زن


 شاید برای اولین باری که در سال 1908 میلادی گروه اندکی از زنان کارگری که از تبعیض در دنیای تازه صنعتی شده در شهر نیویورک به ستوه آمده و به تظاهرات این نظام سلطه بر آمدند، کسی این تصور را نمی کرد که زمانی سالروز تظاهرات آنها در این شهر به روزی مهم در تقویم سازمان ملل تبدیل شود. روز جهانی زن فارغ از تفاسیر و تعابیر متفاوتی که از منشاء و خاستگاه و نیز اهداف آن صورت می گیرد گویای این واقعیت است که در تحقق عدالت و آرمان بشری، زنان نیز به اندازه مردان و شاید هم مقداری بیشتر از آنان؛ از خود ایثار نشان داده اند.زنانی که هیچ وقت فرصت برابر برای آموزش و کار پیدا نکرده ولی هم سطح با مردان پله های ترقی را پیموده اند.

روز جهانی زن که به منظور پاسداشت مقام زن در سطح جهان گرامی داشته می شود یاد آور این نکته است که می شود در فرصتی نابرابر باز هم به برابری فکر کرد و برای تحقق آرمان و ایده همیشه ایستادگی کرد.از اینرو سال 2017 شعار روز جهانی زن که از سوی سازمان ملل برگزیده شده است «مبارزه با تبعیض مبتنی بر جنسیت در میان دولت ها» نام گذاری شده است.

سازمان مللی که برای محاکمه عاملان شنیع ترین جنایت های بین المللی،ناگزیر از رسیدگی و تحت تعقیب قرار دادن این افراد از سوی رئیس دیوان کیفری بین المللی(عالی ترین نهاد کیفری بین المللی) یعنی خانم فاتو بنسودا است.مدیریت آهنین خانم بنسودا در این نهاد بین المللی در مبارزه با بی کیفری  بین المللی به اندازه ای زبانزد عام و خاص است که سازمان ملل زمانی که از تشویق برای فرصت برابر در بین زنان و مردان سخن به میان می آورد تلاش های او برای تحقق عدالت در عرصه بین المللی را به همگان گوشزد می کند.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت