مقالات و مطالب حقوقی


سامانه جامع مالکیت صنعتی وراستی آزمایی هویت اشخاص حقوقی

تاریخ انتشار: سامانه جامع مالکیت صنعتی وراستی آزمایی هویت اشخاص حقوقی

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اهمیت راه اندازی سامانه جامع مالکیت معنوی پرداخت و گفت: با عنایت به تکلیف سازمان ثبت اسناد املاک و کشور مبنی بر الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری موضوع ماده 167 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386)، سیستم جامع مالکیت صنعتی در…  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکتقاضای تقسیم مال مرهونه قبل از فک رهن

تاریخ انتشار: تقاضای تقسیم مال مرهونه قبل از فک رهن

در تقسیم ملک مشاعی که به رهن داده شده است شاید این سوال مطرح شود که آیا راهن ملک مشاع قبل از فک رهن می تواند تقاضای تقسیم ملک مشاع را داشته باشد؟یا اینکه به دلیل وجود مرتهن در ملک مذکور و اولویت احترام به حقوق مسبوق او،این درخواست امکان پذیر نیست؟سوالی دیگری که مطرح است این است که آیا مرتهن می تواند به دلیل انجام تقسیم که منافی حق وثیقه اوست مانع از انجام تقسیم شود؟  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک, ارثکیفیت تقسیم ماترک به روش افراز

تاریخ انتشار: کیفیت تقسیم ماترک به روش افراز

افراز در لغت به معنی جدا کردن دو چیز از همدیگر به صورت برابر و مساوی است ودر اصطلاح ثبتی جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا به کار رفته است.بر خلاف تصور عامه که تقسیم به شیوه افراز را منحصر به اموال غیر منقول مورث می دانند،باید گفت که از روش افراز برای تقسیم اموال منقول نیز می توان استفاده کرد. نکته ای که در این خصوص باید توجه داشت این است که...  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک, ارثالزام کارشناس در تقسیم ترکه به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی

تاریخ انتشار: الزام کارشناس در تقسیم ترکه به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی

برای تقسیم ترکه و شناساندن حق هر یک از وراث از اموالی که از مورث باقی مانده است چنانچه راه حلی از طرف هر یک از ورثه برای تقسیم ترکه به دادگاه ارائه نشود،امر تقسیم ترکه به کارشناس ارجاع می شود تا کارشناس با استفاده از طرقی که قانونگذار برای تقسیم ترکه معین کرده است نسبت به تقسیم ترکه اقدام نماید.برای تمییز حق ورثه در تقسیم ترکه کارشناس می تواند...  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, ارثضوابط جدید ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تجار

تاریخ انتشار: ضوابط جدید ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تجار

⭕️ضوابط جدید ضمانتنامه بانکی مورد نیاز تجار گمرک ایران دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه بانکی مورد نیاز تُجار و صاحبان کالا از ابتدای سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: در راستای حمایت از تولید و با توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید و قابت پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخصی کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود از  مطالعه بیشتر

حقوق بانکی, حقوق اقتصادی, حقوق تجارت