مقالات و مطالب حقوقی


ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

تاریخ انتشار: ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

از جمله آثار اصل آزادی قراردادی، آزادی طرفین قرارداد درتعیین محتوا و شرایط قرارداد و تعیین نحوه پرداخت عوض قراردادی است. این امر علی الاصول در مورد قراردادهای پیش فروش ساختمان نیز صادق است. با وجود این، قانونگذار در ماده 11ق.پ.ف.س حکمی خالف این امر را پیش بینی کرده است. در ماده مزبور بیان شده است: «در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد طبق توافق طرفین خواهد بود ولی...   مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

تاریخ انتشار: «دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

شاکی هدف خاصی را از اقامه دعوا نزد دیوان عدالت اداری جستجو می کند که همان احقاق حق یا حقوقی است که به زَعم وی زایل شده است. واضح است که حصول خواسته قانونی شاکی مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم بمنظور صدور رای قاطع از سوی شعبه دیوان است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با دستگاه دولتی طرف شکایت، دارد. در برخی موارد و وضعیت های خاص، ضرورت و فوریت موضوع ایجاب می نماید که شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا، قبل از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده، دستور...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, آیین دادرسی مدنیضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

تاریخ انتشار: ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

در ماده 2 ق.پ.ف.س مقرر شده است: «در قرارداد پیش فروش باید حداقل موارد زیر تصریح شود» و در ذیل آن به 11 مورد اشاره شده است. آنچه نیاز به بررسی دارد درجه الزام ناشی از کلمه «باید» بکار رفته در صدر ماده مزبور است تا معلوم شود عدم اشاره و تصریح به بندهای پیش بینی شده در قرارداد چه ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت؟ ضمانت اجرای موارد یازده گانه یکسان نیست. چه آنکه برخی از بندهای مزبور ناظر به...   مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاکشهادت دروغ در چه صورت جرم محسوب می‌شود؟

تاریخ انتشار: شهادت دروغ در چه صورت جرم محسوب می‌شود؟

شهادت کذب در صورتی که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات باشد جرم محسوب می‌شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است. شهادت عليه يك متهم، يكي از دلايلي است كه قضات مي‌توانند در صدور حكم خود به آن استناد كنند؛ بنابراين شاهدان می‌توانند با حضور يا عدم حضور خوده در روشن شدن واقعيت ...  مطالعه بیشتر

آیین دادرسی مدنی, آیین دادرسی کیفریضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

تاریخ انتشار: ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

در تاریخ 12/10/1389قانونگذار اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون پیش فروش ساختمان نمود که از جنبه های مختلف در خور توجه است، اما برخی جنبه های آن از جمله تأثیر احکام قانونی مندرج در این قانون بر اراده طرفین و ضمانت اجرای آن از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چه آنکه ممکن است تفسیرهای مختلفی در پی داشته باشد، علت این امر نیز مداخله قانونگذار در تعیین مفاد قرارداد مزبور است که با ...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک