مقالات و مطالب حقوقی


الزام کارشناس در تقسیم ترکه به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی

تاریخ انتشار: الزام کارشناس در تقسیم ترکه به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی

برای تقسیم ترکه و شناساندن حق هر یک از وراث از اموالی که از مورث باقی مانده است چنانچه راه حلی از طرف هر یک از ورثه برای تقسیم ترکه به دادگاه ارائه نشود،امر تقسیم ترکه به کارشناس ارجاع می شود تا کارشناس با استفاده از طرقی که قانونگذار برای تقسیم ترکه معین کرده است نسبت به تقسیم ترکه اقدام نماید.برای تمییز حق ورثه در تقسیم ترکه کارشناس می تواند...  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, ارثانحصار وراثت:مفهوم و معنا

تاریخ انتشار: انحصار وراثت:مفهوم و معنا

پس از درگذشت انسان،وراث او برای اینکه بتوانند به رتق و فتق امور متوفی بپردازند و در این میان دیون و مطالبات احتمالی وی را محاسبه کرده و از ماترک باقی مانده از متوفی بهره مند شوند،باید ابتداً به انحصار وراثت بپردازند .مفهوم انحصار وراثت این است که بازماندگان فرد متوفی با ارائه اسناد و مدارک مربوط به تشخیص هویت خود از قبیل شناسنامه و یا کارت ملی و ... و نیز با ارائه مدارک هویتی متوفی به دادگاه، از مقام قضایی می خواهند تا به صورت عمومی اعلام نماید که...   مطالعه بیشتر

حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثموجبات ارث و طبقات مختلف وراث

تاریخ انتشار: موجبات ارث و طبقات مختلف وراث

خویشاوندی یا قرابت رابطه ای است که با فوت فرد موجب می شود اموال متوفی به طور قهری به آنان منتقل شود.موضوع انتقال قهری اموال فرد متوفی را ارث می نامند. خویشاوندی یا قرابت که در قانون مدنی ایران به سه نوع تقسیم شده است عبارت است از نسبی،سببی و رضاعی.خویشاوندی نسبی همان گونه که از نامش بر می آید ناشی از قرابت خونی است و با تولد حاصل می شود  مطالعه بیشتر

حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثPrevious 1 2 3 Next