مقالات و مطالب حقوقی


تقاضای تقسیم مال مرهونه قبل از فک رهن

تاریخ انتشار: تقاضای تقسیم مال مرهونه قبل از فک رهن

در تقسیم ملک مشاعی که به رهن داده شده است شاید این سوال مطرح شود که آیا راهن ملک مشاع قبل از فک رهن می تواند تقاضای تقسیم ملک مشاع را داشته باشد؟یا اینکه به دلیل وجود مرتهن در ملک مذکور و اولویت احترام به حقوق مسبوق او،این درخواست امکان پذیر نیست؟سوالی دیگری که مطرح است این است که آیا مرتهن می تواند به دلیل انجام تقسیم که منافی حق وثیقه اوست مانع از انجام تقسیم شود؟  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک, ارثکیفیت تقسیم ماترک به روش افراز

تاریخ انتشار: کیفیت تقسیم ماترک به روش افراز

افراز در لغت به معنی جدا کردن دو چیز از همدیگر به صورت برابر و مساوی است ودر اصطلاح ثبتی جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا به کار رفته است.بر خلاف تصور عامه که تقسیم به شیوه افراز را منحصر به اموال غیر منقول مورث می دانند،باید گفت که از روش افراز برای تقسیم اموال منقول نیز می توان استفاده کرد. نکته ای که در این خصوص باید توجه داشت این است که...  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک, ارثPrevious 1 2 3 Next