مقالات و مطالب حقوقی


تقاضای تقسیم مال مرهونه قبل از فک رهن

تاریخ انتشار: تقاضای تقسیم مال مرهونه قبل از فک رهن

در تقسیم ملک مشاعی که به رهن داده شده است شاید این سوال مطرح شود که آیا راهن ملک مشاع قبل از فک رهن می تواند تقاضای تقسیم ملک مشاع را داشته باشد؟یا اینکه به دلیل وجود مرتهن در ملک مذکور و اولویت احترام به حقوق مسبوق او،این درخواست امکان پذیر نیست؟سوالی دیگری که مطرح است این است که آیا مرتهن می تواند به دلیل انجام تقسیم که منافی حق وثیقه اوست مانع از انجام تقسیم شود؟  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک, ارثکیفیت تقسیم ماترک به روش افراز

تاریخ انتشار: کیفیت تقسیم ماترک به روش افراز

افراز در لغت به معنی جدا کردن دو چیز از همدیگر به صورت برابر و مساوی است ودر اصطلاح ثبتی جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا به کار رفته است.بر خلاف تصور عامه که تقسیم به شیوه افراز را منحصر به اموال غیر منقول مورث می دانند،باید گفت که از روش افراز برای تقسیم اموال منقول نیز می توان استفاده کرد. نکته ای که در این خصوص باید توجه داشت این است که...  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاک, ارثالزام کارشناس در تقسیم ترکه به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی

تاریخ انتشار: الزام کارشناس در تقسیم ترکه به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی

برای تقسیم ترکه و شناساندن حق هر یک از وراث از اموالی که از مورث باقی مانده است چنانچه راه حلی از طرف هر یک از ورثه برای تقسیم ترکه به دادگاه ارائه نشود،امر تقسیم ترکه به کارشناس ارجاع می شود تا کارشناس با استفاده از طرقی که قانونگذار برای تقسیم ترکه معین کرده است نسبت به تقسیم ترکه اقدام نماید.برای تمییز حق ورثه در تقسیم ترکه کارشناس می تواند...  مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, ارثانحصار وراثت:مفهوم و معنا

تاریخ انتشار: انحصار وراثت:مفهوم و معنا

پس از درگذشت انسان،وراث او برای اینکه بتوانند به رتق و فتق امور متوفی بپردازند و در این میان دیون و مطالبات احتمالی وی را محاسبه کرده و از ماترک باقی مانده از متوفی بهره مند شوند،باید ابتداً به انحصار وراثت بپردازند .مفهوم انحصار وراثت این است که بازماندگان فرد متوفی با ارائه اسناد و مدارک مربوط به تشخیص هویت خود از قبیل شناسنامه و یا کارت ملی و ... و نیز با ارائه مدارک هویتی متوفی به دادگاه، از مقام قضایی می خواهند تا به صورت عمومی اعلام نماید که...   مطالعه بیشتر

حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثموجبات ارث و طبقات مختلف وراث

تاریخ انتشار: موجبات ارث و طبقات مختلف وراث

خویشاوندی یا قرابت رابطه ای است که با فوت فرد موجب می شود اموال متوفی به طور قهری به آنان منتقل شود.موضوع انتقال قهری اموال فرد متوفی را ارث می نامند. خویشاوندی یا قرابت که در قانون مدنی ایران به سه نوع تقسیم شده است عبارت است از نسبی،سببی و رضاعی.خویشاوندی نسبی همان گونه که از نامش بر می آید ناشی از قرابت خونی است و با تولد حاصل می شود  مطالعه بیشتر

حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثPrevious 1 2 3 4 5 6 Next