مقالات و مطالب حقوقی


نبود وارث و تعیین تکلیف امول بجا مانده از متوف؟.

تاریخ انتشار: نبود وارث و تعیین تکلیف امول بجا مانده از متوف؟.

در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد 862 و 864 قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده 866 قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود.ماده مزبور مقرر می دارد:«در صورت نبودن وارث،امر ترکه متوفی راجع به حاکم است».این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, ارثنظریه مشورتی در خصوص«صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی»

تاریخ انتشار: نظریه مشورتی در خصوص«صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی»

پرسش:چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق¬ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنیچند نکته در خصوص قیمومت و وظایف قیم در قبال مولی علیه(بخش دوم).

تاریخ انتشار: چند نکته در خصوص قیمومت و وظایف قیم در قبال مولی علیه(بخش دوم).

الف-تعدد قیم ها اصولاً گذاشتن چند وظیفه واحد بر عهده چند شخص بی اشکال است،به ویژه در باب قیمومت که حدود و مصادیق مسئولیت آن می تواند متعدد باشد.از اینرو ماده1234 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است:در صورتی که محکمه بیش از یکنفر را برای قیمومت تعیین کند،می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید».از این ماده چند حکم مستفاد می شود: 1-اول اینکه تعیین دو یا چند شخص به مقام قیمومت بدون اشکال است و...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنیچند نکته در خصوص انتصاب قیم و وظایف وی در قبال مولی علیه (بخش اول).

تاریخ انتشار: چند نکته در خصوص انتصاب قیم و وظایف وی در قبال مولی علیه (بخش اول).

 تعریف قیم. قیم در لغت به فتح قاف و کسر یا به معنای راست و مستقیم می باشد.در فقه و حقوق اسلامی به کسی می گویند که برای حفظ مال شخصی محجور برای اینکه از تصرف و تجاوز دیگران مصون ماند به قائم مقامی وی گمارده می شود.در قانون مدنی ایران تعریفی از قیم نشده است اما ماده 2117 ق.م مقرر می دارد«اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشیدبه عهده ولی یا قیم آنها است به طوری که در باب سوم از کتاب شمول مواد بعد مقرر است».از این ماده می توان نتیجه گرفت که...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنیبا حمله نظامی دولت آمریکا به سوریه تاریخ تکرار می شود-«مداخله در امور داخلی»کشورها عاملی برای بروز خشونت و افراط گرایی

تاریخ انتشار: با حمله نظامی دولت آمریکا به سوریه تاریخ تکرار می شود-«مداخله در امور داخلی»کشورها عاملی برای بروز خشونت و افراط گرایی

به دنبال تأسیس سازمان ملل متحد، «مداخله در امور داخلی کشورها»،عملی غیر قانونی و مخالف با «اصل همزیستی مسالمت آمیز» تلقی گردید.در این ارتباط بند (7)9 ماده(2)منشور اشعار می دارد: "هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه «ذاتاً جزو صلاحيت داخلي» هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد".با اینکه منشور حدود و ثغور صلاحیت داخلی دولت ها را...   مطالعه بیشتر

حقوق بین المللی, حقوق بین الملل عمومی