مقالات و مطالب حقوقی


راهبرد مجلس دهم: مسائل اساسي بخش انرژي و نقش مجلس شوراي اسلامي

تاریخ انتشار: راهبرد مجلس دهم: مسائل اساسي بخش انرژي و نقش مجلس شوراي اسلامي

در برنامه ريزي كلان هر كشور شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي بخشهاي مختلف نقش كليدي و تعيين كننده دارد. نبود تمركز و طرح جامع انرژي در كشور موجب شده به رغم وجود قوانين كارآ و مؤثر در حوزه انرژي و به ويژه نفت و گاز، از نقاط قوت و فرصتهاي اين بخش به درستي استفاده نشود و در برخي مواقع فرصت هاي آن به تهديدات جدي تبديل شوند. استراتژي يا راهبرد كلان انرژي مفهومي است كه در چارچوب آن راهبردهاي بخش هاي مختلف نفت، گاز، برق و ساير حامل هاي انرژي در آن قرار ميگيرد . مفهوم كلي استراتژي عبارت است از...:   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارت, ارث, حقوق سرمایه گذاریهمسر چگونه می تواند جهیزیه خود را از اموال شوهر مسترد دارد؟

تاریخ انتشار: همسر چگونه می تواند جهیزیه خود را از اموال شوهر مسترد دارد؟

زن مالک جهیزیه‌ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می‌آورد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می‌شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می‌شود.دعوای استرداد جهیزیه مانند...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثغیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی

تاریخ انتشار: غیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی

در ترکه،علاوه بر وراث،ممکن است اشخاص دیگری همچون طلبکاران و موصی لهم نیز حقوقی داشته باشند و چون حقوق آنها بر حق ارث وراث مقدم است ابتدا باید حقوق و دیون آنها که به ترکه تعلق می گیرد پرداخت شود و آنگاه اگر از ترکه چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود و به جهت حفظ حقوق دیگران است که ترکه متوفی وثیقه ای در قبال دیون او می باشد و دیون متوفی باید از آن پرداخت شود. ترکه متوفی که حقوق وراث وطلبکاران و موصی لهم در آن...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثبرای انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

تاریخ انتشار: برای انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

ز جمله مواردی كه نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثنبود وارث و تعیین تکلیف امول بجا مانده از متوف؟.

تاریخ انتشار: نبود وارث و تعیین تکلیف امول بجا مانده از متوف؟.

در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد 862 و 864 قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده 866 قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود.ماده مزبور مقرر می دارد:«در صورت نبودن وارث،امر ترکه متوفی راجع به حاکم است».این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, ارثPrevious 1 2 3 Next