مقالات و مطالب حقوقی


ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

تاریخ انتشار: ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

از جمله آثار اصل آزادی قراردادی، آزادی طرفین قرارداد درتعیین محتوا و شرایط قرارداد و تعیین نحوه پرداخت عوض قراردادی است. این امر علی الاصول در مورد قراردادهای پیش فروش ساختمان نیز صادق است. با وجود این، قانونگذار در ماده 11ق.پ.ف.س حکمی خالف این امر را پیش بینی کرده است. در ماده مزبور بیان شده است: «در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد طبق توافق طرفین خواهد بود ولی...   مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاکضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

تاریخ انتشار: ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

در ماده 2 ق.پ.ف.س مقرر شده است: «در قرارداد پیش فروش باید حداقل موارد زیر تصریح شود» و در ذیل آن به 11 مورد اشاره شده است. آنچه نیاز به بررسی دارد درجه الزام ناشی از کلمه «باید» بکار رفته در صدر ماده مزبور است تا معلوم شود عدم اشاره و تصریح به بندهای پیش بینی شده در قرارداد چه ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت؟ ضمانت اجرای موارد یازده گانه یکسان نیست. چه آنکه برخی از بندهای مزبور ناظر به...   مطالعه بیشتر

حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاکضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

تاریخ انتشار: ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان

در تاریخ 12/10/1389قانونگذار اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون پیش فروش ساختمان نمود که از جنبه های مختلف در خور توجه است، اما برخی جنبه های آن از جمله تأثیر احکام قانونی مندرج در این قانون بر اراده طرفین و ضمانت اجرای آن از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چه آنکه ممکن است تفسیرهای مختلفی در پی داشته باشد، علت این امر نیز مداخله قانونگذار در تعیین مفاد قرارداد مزبور است که با ...  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق مدنی, حقوق ثبت اسناد و املاکشایعترین انواع ادغام در شرکت های تجارتی

تاریخ انتشار: شایعترین انواع ادغام در شرکت های تجارتی

یکی از طرق توسعه فعالیت های تجاری ادغام شرکت های تجاری است.گاهاً مشاهده می شود که برخی از شرکت ها به دلیل تنگناهای اقتصادی توان استمرار فعالیت های خود را ندارند و یا اینکه به دلیل عدم سود اوری شرکت و یا پیشنهاد سایر شرکت ها مبنی بر تحلیل ساختار های این شرکت در شرکت بزرگتر ادغام صورت می گیرد.با اینکه ادغام شرکت های تجاری اغلب راه توسعه فعالیت های تجاری را فراهم می کند ولی در معاملات تجاری بین المللی یکی از شایعترین راههای تقلب در خصوص معاملات بازرگانی ادغام شرکت تجاری است.با توجه به...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاک, حقوق تجارت بین المللچرا در فرایند ثبت شرکت ها انتخاب روزنامه کثیرالانتشار الزامی است؟

تاریخ انتشار: چرا در فرایند ثبت شرکت ها انتخاب روزنامه کثیرالانتشار الزامی است؟

یکی از موضوعات سنتی و کلاسیک مربوط به ثبت شرکتهای تجاری خصوصاً در شرکت های سهامی،موضوع اطلاع رسانی تصمیمات شرکت از طریق روزنامه می باشد.در قوانین و مقررات مختلفه، از روزنامه با عناوینی همچون روزنامه رسمی،روزنامه محلی،روزنامه کثیرالانتشار و یا جراید معرفی شده از سوی وزارت اطلاعات و جهانگردی استفاده شده است. ماهیت روزنامه کثیرالانتشار با رزونامه رسمی متفاوت است.روزنامه رسمی جهت انتشار رسمی قوانین و مقررات و همچنین آگهی های ثبت شرکت ها و...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق تجارت, حقوق ثبت اسناد و املاکPrevious 1 2 3 Next