مقالات و مطالب حقوقی


آیا مهریه بیش از 110 سکه قابل مطالبه است؟

تاریخ انتشار: آیا مهریه بیش از 110 سکه قابل مطالبه است؟

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنیهمسر چگونه می تواند جهیزیه خود را از اموال شوهر مسترد دارد؟

تاریخ انتشار: همسر چگونه می تواند جهیزیه خود را از اموال شوهر مسترد دارد؟

زن مالک جهیزیه‌ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می‌آورد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می‌شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می‌شود.دعوای استرداد جهیزیه مانند...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثغیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی

تاریخ انتشار: غیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی

در ترکه،علاوه بر وراث،ممکن است اشخاص دیگری همچون طلبکاران و موصی لهم نیز حقوقی داشته باشند و چون حقوق آنها بر حق ارث وراث مقدم است ابتدا باید حقوق و دیون آنها که به ترکه تعلق می گیرد پرداخت شود و آنگاه اگر از ترکه چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود و به جهت حفظ حقوق دیگران است که ترکه متوفی وثیقه ای در قبال دیون او می باشد و دیون متوفی باید از آن پرداخت شود. ترکه متوفی که حقوق وراث وطلبکاران و موصی لهم در آن...   مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثبرای انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

تاریخ انتشار: برای انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

ز جمله مواردی كه نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنی, ارثنظریه مشورتی در خصوص«صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی»

تاریخ انتشار: نظریه مشورتی در خصوص«صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی»

پرسش:چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق¬ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟  مطالعه بیشتر

حقوق داخلی, حقوق خانوادگی, حقوق مدنیPrevious 1 2 3 Next